Các phòng chuyên môn

BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY

01/06/2016 07:00 366 lượt xem

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban tổ chức Thành ủy

                           

Stt

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Gov.vn

 
 
 
1 Hà Minh Mẫn Trưởng Ban 0912643065 hmman.ptranphu@hagiang.gov.vn  
2 Phạm Thị Tú Anh Phó ban  0946446188    
3 Hoàng Văn Hiếm Phó ban 0945664066    
4 Bùi Như Hoa Chuyên viên  0946436986    
5 Hà Thu Hậu Chuyên viên  0949318983    
6 Nguyễn Thị Bắc Chuyên viên  0912901963    
7 Tống Duy Khánh Chuyên viên  0989794142    

8

Vũ Thị Thảo

Chuyên Viên

968873399

vuthithao.tp@hagiang.gov.vn

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin khác