Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Giang, nhiệm kỳ 2021-2026. Đơn vị bầu cử số 2

19/05/2021 09:11 374 lượt xem

1. Ứng cử viên Nguyễn Danh Hùng, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. 

        Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND Thành phố khóa XXIII, chính là tạo điều kiện cho tôi kết nối tốt mối quan hệ giữa Tỉnh với thành phố trong quá trình thực thi nhiệm vụ; đề xuất những cơ chế, chính sách hợp lòng dân và để phát triển Thành phố tốt hơn. Với trách nhiệm của một đại biểu HĐND Thành phố, cùng tập thể lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, tôi trân trọng hứa với Đảng bộ và cử tri thành phố:

          1. Không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; bản thân và gia đình, vợ con gương mẫu chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

          Thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm theo quy định đối với đại biểu HĐND; liên hệ chặt chẽ và dành nhiều thời gian tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và cử tri; tích cực tham gia xây dựng HĐND Thành phố ngày càng vững mạnh. Với phương châm hành động: Luôn chủ động tiếp cận những vấn đề mới, dám đương đầu với các khó; dám làm, dám chịu trách nhiệm.

          2. Tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố với tư tưởng xuyên suốt là "Nâng cao năng lực lãnh đạo phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ, khối đại đoàn kết dân tộc; huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực xã hội; phát huy tiềm năng, lợi thế, giải pháp đột phá phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ theo hướng phát triển bền vững…phấn đấu xây dựng thành phố Hà Giang đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại II". Trên cơ sở xác định rõ những yếu tố tiềm năng, vị thế và lợi thế so sánh của thành phố để điều chỉnh cơ cấu kinh tế hợp lý. Đẩy mạnh phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ; phát triển hạ tầng dịch vụ du lịch, chú trọng nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ. Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại, kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội theo hướng đồng bộ và hiện đại sớm hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II.

3. Nghiên cứu, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố, tạo môi trường hấp dẫn thu hút đầu tư mở rộng quỹ đất đô thị, khơi dậy các nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố; Lãnh chỉ đạo thực hiện lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu đã được Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị thành phố Hà Giang đến năm 2035; cơ bản hoàn thành các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để có căn cứ xây dựng lộ trình đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong đó trọng tâm là kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông và mở rộng không gian đô thị thành phố. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư thực hiện các dự án hạ tầng, dịch vụ, du lịch theo hướng đồng bộ, hiện đại, phấn đấu cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2025 và đạt mức tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 10%/năm trở lên, thu nhập bình quân đầu người đến 2025 đạt 100 triệu đồng/người.

4. Lãnh đạo phát triển thương mại – dịch vụ, du lịch, xác định rõ đây là ngành kinh tế mũi nhọn; ưu tiên mọi nguồn lực và khuyến khích đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch; phát triển theo chiều sâu có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa dịch vụ; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh của thành phố nhằm thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước; tranh thủ các nguồn vốn từ ngân sách và nguồn vốn xã hội hóa. Tập trung thực hiện tốt việc phát triển và quản lý đô thị, công tác qui hoạch; quản lý đất đai, môi trường, tài chính, phát triển hạ tầng đô thị. giảm hộ nghèo xuống còn dưới 1%, nâng mức hộ khá, giàu từ 80% trở lên, đảm bảo chất lượng cuộc sống cho nhân dân trên địa bàn ngày một tốt hơn.

5. Phát triển nông, lâm nghiệp theo chuỗi giá trị hàng hóa chất lượng cao, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp; phát triển vành đai thực phẩm, hàng hóa an toàn chất lượng theo tiêu chuẩn VietGap; Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã, phấn đấu đến năm 2025 3/3 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

6. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất và xây dựng của tổ chức, cá nhân để đề xuất các biện pháp lãnh đạo nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đô thị, quản lý đất đai đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Đáp ứng

được yêu cầu phát triển đô thị và thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển thương mai, dịch vụ, du lịch, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội. Đẩy mạnh công tác chỉnh trang, trang trí đô thị, tạo dựng đô thị có bản sắc riêng, độc đáo. Xây dựng, hình thành nếp sống văn hóa, văn minh lịch sự của người dân Thành phố. 

7. Tiếp tục quan tâm lãnh, chỉ đạo phát triển giáo dục ở các bậc học, xem đây là khâu then chốt quyết định sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố nói riêng và tỉnh Hà Giang nói chung. Tập trung huy động các nguồn lực cho công tác an sinh xã hội, chú trọng giải quyết việc làm, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa khu vực ngoại thành và nội thành. Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá dân gian, sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc phục vụ phát triển du lịch; Phát triển mạnh du lịch sinh thái, văn hóa tâm linh nghỉ dưỡng và các làng VHDLCĐ tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng, mở rộng các thiết chế văn hoá, hoạt động thể dục thể thao; các khu vui chơi giải trí trên địa bàn Thành phố.

          8. Thường xuyên đối thoại, lắng nghe ý kiến phản ánh từ thực tế cơ sở, tâm tư nguyện vọng của nhân dân và tiếp thu những ý kiến đề xuất, hiến kế của nhân dân đối với công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền thành phố và các xã, phường. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo chiều sâu; công khai, minh bạch mọi vấn đề dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia, giám sát; nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ cán bộ, công chức; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc nói đi đôi với làm. Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ động tích cực phối hợp giải quyết dứt điểm những vấn đề vướng mắc, tồn tại trên địa bàn Thành phố.

          Tôi nhận thức rất rõ việc được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa là danh dự, và quyền lợi. Đồng thời cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm nặng nề trước nhân dân. Song tôi cũng coi đây là nguồn động viên, cổ vũ, khích lệ đối với bản thân. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND Thành phố, Tôi xin hứa sẽ nỗ lực cố gắng và quyết tâm thực hiện, hoàn thành tốt các nội dung chương trình hành động của bản thân đã đề ra.

2. Ứng cử viên Đỗ Trọng Bính, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thành ủy.

Nếu được cử tri phường Trần Phú tín nhiệm lựa chọn tôi làm đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ có cơ hội để đại diện cho cử tri phường Trần Phú nói lên tiếng nói của mình tham gia đóng góp ý kiến trong việc cùng với HĐND Thành phố quyết định lựa chọn các giải pháp nhằm xây dựng và phát triển thành phố Hà Giang, trong đó có phường Trần Phú giàu đẹp, văn minh.

Với phường của chúng ta là phường trung tâm, có thể nói là phường điển hình trong phát triển kinh doanh thương mại, dịch vụ của thành phố; các bậc cử tri có nhiều mối quan tâm như: xây dựng, chỉnh trang đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo môi trường lành mạnh trong kinh doanh phát triển kinh tế... Tôi cũng sẽ tập trung sự quan tâm của mình vào các vấn đề mà cử tri phường Trần Phú quan tâm, phản ánh trung thực các ý kiến kiến nghị của cử tri tới các cấp có thẩm quyền giải quyết và phạm vi quyền hạn của người đại biểu HĐND sẽ theo đuổi, bảo vệ những kiến nghị chính đáng, hợp lý, hợp tình của các bậc cử tri; đề xuất những biện pháp giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm trên địa bàn.

Đối với bản thân: Tôi sẽ thường xuyên rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức của người cán bộ, công chức theo tiêu chí là người phục vụ nhân dân; thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc với cử tri để lắng nghe, tiếp thu những nguyên vọng và những kiến nghị chính đáng của cử tri, chủ động tích cực tham gia giám sát việc giải quyết và báo cáo kết quả với cử tri; tham mưu với Tổ đại biểu và Thường trực HĐND tổ chức giám sát các vấn đề mà cử tri rất quan tâm; tham gia đầy đủ và có trách nhiệm các kỳ họp của HĐND Thành phố; tích cực tham gia thảo luận để HĐND ban hành các Nghị quyết có chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, có tính khả thi cao; phát huy quyền chất vấn của đại biểu HĐND tại các kỳ họp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn, góp phần xây dựng thành phố Hà Giang đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại II như Nghị quyết đại hội XVIII Đảng bộ thành phố đã xác định.

  3. Ứng cử viên Trương Thị Lan Hương, PBT thường trực Đảng ủy phường Trần Phú. 

          Tôi rất vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐNDthành phố, đại biểu HĐND phường Trần Phú nhiệm kỳ 2021-2026. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND thành phố, đại biểu HĐND phường Trần Phú nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin hứa với Đảng bộ, cử tri và nhân dân thành phố nói chung, nhân dân phường Trần Phú nói riêng sẽ phấn đấu với trách nhiệm và khả năng cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Một là, không ngừng rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, có lối sống trung thực, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Hai là, nghiên cứu, nắm chắc, vận dụng và thực hiện sáng tạo chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, thành phố vào tình hình thực tiễn của phường. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong và lề lối làm việc để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của bản thân cũng như tập thể lãnh đạo phường. Lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ và nhân dân toàn phường Trần Phúphấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.  

Ba là, trong quá trình công tác, luôn tích cực nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ, năng lực công tác và kiến thức mọi mặt để có điều kiện tốt nhất thực hiện nhiệm vụ người đại biểu nhân dân. Tăng cường mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, luôn sâu sát cơ sở, gần dân, thường xuyên tiếp xúc gặp gỡ nhân dân, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân để phản ánh kịp thời với HĐND thành phố và các cấp, ngành liên quan. Luôn là cầu nối giữa nhân dân và cử triphường Trần Phú với HĐND, UBND, lãnh đạo thành phố. Cùng với các đại biểu HĐND thành phố bàn bạc, thảo luận, quyết định các vấn đề về xây dựng và phát triển  thành phố. Nếu được bầu là đại biểu HĐND thành phố, với khả năng và trách nhiệm cao nhất, tôi sẽ cùng với các đại biểu HĐND tập trung cao trí tuệ để nâng cao chất lượng các kỳ họp và hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố, HĐND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp của HĐND.

Bốn là, là một đại biểu nữ, tôi sẽ tích cực tham gia  đóng góp ý kiến với các chính sách về bình đẳng giới, đẩy mạnh hỗ trợ cho phụ nữ, như  dạy nghề, hướng nghiệp,... Đặc biệt là công tác giáo dục sức khỏe sinh sản, tăng cường giáo dục giới tính, tạo điều kiện cho nữ giới có cơ hội học tập, có việc làm ổn định, được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Dù ở bất kỳ cương vị nào, tôi vẫn luôn tâm niệm phấn đấu là một công dân tốt, một đảng viên gương mẫu, gắn bó mật thiết với Nhân dân; vẫn luôn nghiêm túc thực hiện chương trình hành động đã đề ra và cùng các đồng chí lãnh đạo phường tập trung nghiên cứu đưa ra những biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải quyết từng vấn đề mà cử tri quan tâm theo thẩm quyền.Tuy nhiên nếu được cử tri đồng tình ủng hộ tôi được trúng cử, trở thành đại biểu HĐND thành phố, đại biểu HĐND phường sẽ tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi giúp tôi thực hiện những tâm huyết của mình một cách tốt hơn.

4. Ứng cử viên Đặng Thị Thùy Linh, Phó hiệu trưởng trường THCS Yên Biên.   

Nếu được bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tư cách vừa là cán bộ đảng viên trực tiếp tham gia quản lý và giảng dạy tại trường THCS, vừa là một đại biểu dân cử sẽ có điều kiện thuận lợi hơn, trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là đề xuất, kiến nghị những vấn đề, những lĩnh vực mà Bà con cử tri quan tâm… tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và Nhân dân. Lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân quan tâm; trong đó chú trọng vào vấn đề giáo dục mà tôi đang công tác … thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp như:

- Đề xuất các biện pháp nhằm tiếp tục tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; Đề xuất các giải pháp để Giải quyết vấn đề thừa/thiếu giáo viên; chuẩn bị đội ngũ giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.Giải quyết vấn đề Chất lượng đội ngũ không đồng đều, một bộ phận giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chưa đáp ứng được nhu cầu đổi mới, chưa có ý thức giữ gìn đạo đức, phẩm chất và danh dự nhà giáo.

- Đẩy mạnh giáo dục gắn với việc tăng cường nề nếp, kỷ cương và chất lượng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, học sinh trong mỗi cơ sở giáo dục.Hà Giang là mảnh đất có truyền thống văn hoá lâu đời, nơi giao thoa và cũng là nơi hội tụ, kết tinh bản sắc văn hoá các dân tộc anh em để tạo nên sắc thái văn hoá riêng của Hà Giang – một bộ phận cấu thành bản sắc văn hoá Việt Nam đa dạng mà thống nhất.Mỗi dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Giang đều có nét văn hoá truyền thống vàbản sắc riêng độc đáo cần phải được bảo tồn, giữ gìn, phát huy. Giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng sống cơ bản. Góp phần bảo tồn giá trị và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh, tôn vinh bản sắc văn hóa của các dân tộc trên cơ sở nhận thức sự thống nhất và đa dạng của văn hóa Việt Nam; thúc đẩy công tác sưu tầm và khai thác các giá trị văn hóa truyền thống, văn nghệ, trò chơi dân gian của các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh để bảo tồn, phục dựng, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, gắn bó cộng đồng.

- Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học tích cực theo định hướng phát triển năng lực học sinh; phấn đấu đạt Mục tiêu giáo dục theo tinh thần đổi mới là: phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Toàn diện ở đây được hiểu là chú trọng phát triển cả phẩm chất và năng lực con người, cả dạy chữ, dạy người, dạy nghề. Giáo dục và đào tạo phải tạo ra những con người có phẩm chất, năng lực cần thiết như trung thực, nhân văn, tự do sáng tạo, có hoài bão và lí tưởng phục vụ Tổ quốc, cộng đồng; đồng thời phải phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, làm chủ bản thân, làm chủ đất nước và làm chủ xã hội; có hiểu biết và kĩ năng cơ bản để sống tốt và làm việc hiệu quả… như Bác Hồ từng mong muốn: "một nền giáo dục sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em". Nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên làm công tác Đoàn, Hội, Đội, tư vấn tâm lý trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Đưa ra các giải pháp và đề xuất nhằm đa dạng hóa các hình thức giáo dục, chú trọng các hoạt động trải nghiệm, giáo dục Stem,  nghiên cứu khoa học của học sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

- Rà soát, đề xuất lên cấp trên để sửa chữa, thay thế cơ sở vật chất trường lớp còn thiếu, xuống cấp; tăng cường đầu tư các thiết bị dạy học hiện đại để ứng dụng CNTT trong giảng dạy

2. Không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩn chất, lối sống trong sạch; thực hành tiết kiệm; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỹ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân; nâng cao tính tiền phong gương mẫu; tích cực vận động nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

3. Triển khai và thực hiện tốt quy chế chuyên môn của ngành, của địa phương phấn đấu hoàn thành tốt về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc trong lĩnh vực được phân công phụ trách.. Thường xuyên xác định rõ vai trò trách nhiệm của bản thân trong việc tham mưu với ngành về công tác giáo dục, là người giúp việc đắc lực cho đồng chí Hiệu trưởng trong mọi nhiệm vụ.

4. Tích cực nghiên cứu học tập đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà, cũng như công tác chuyên môn nghiệp vụ của mình được tập thể phân công;  phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND thành phố và thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với các giới cử tri để được nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri; cùng các cấp, các ngành ở địa phương trao đổi, bàn bạc rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân thông qua việc tham mưu, đề xuất, góp ý xây dựng hệ thống chính sách đối với các giới đồng bào trong tỉnh. Đặc biệt, là những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng thành phố Hà Giang của chúng ta ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Từ những nhiệm vụ nêu trên, bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng: Đó chính là nghĩa vụ, quyền lợi, là vinh dự và trách nhiệm khi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Vì vậy, cho dù bản thân có trúng cử hay không trúng cử, tôi vẫn phải nỗ lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trên, góp phần sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

5. Ứng cử viên Trần Đỗ Phong, Phó CVP HĐND-UBND thành phố. 

Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND thành phố, tôi luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND thành phố. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu nhất liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác:

Thứ nhất, nhiệm vụ đầu tiên tôi xác định là gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; lắng nghe, thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.

Thứ hai, Văn phòng HĐND-UBND thành phố với nhiệm vụ quan trọng là tham mưu cho Thường trực HĐND-UBND chỉđạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ củađịa phương và của Tỉnh giao. Với trách nhiệm của mình, trước hết chúng tôi sẽ thường xuyên nắm bắt thực trạng tình hình của cơ sở; những băn khoăn, trăn trở, bức xúc của nhân dân và cử tri; những vấn đề bất cập hoặc chưa phù hợp trong thực hiện mốt số cơ chế chính sách của tỉnh để báo cáo với Thành ủy, HĐND–UBND thành phố kiến nghịvới Tỉnh đểxem xét giải quyết. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm tới quyền, lợi ích của nhân dân và cử tri, nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan hữu quan các cấp khi phát hiện biểu hiện vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Thứ ba, Là lãnhđạo cơ quan Văn phòng HĐND-UBND thành phố, kinh qua nhiều chức vụ, cơ quan, tôi luôn thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của nhân dân. Luôn suy nghĩ làm gì, làm như thế nào để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, góp phầnxây dựng thành phố ngày càng phát triển.

- Với vai trò, trách nhiệm của mình, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thành phố,tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực phối hợp với các ban ngành, nhất là các doanh nghiệp tổ chức có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đó là, tranh thủ sự tạođiều kiện của Tỉnh, phối hợp vớicác ngân hàng mở rộng các nguồn vốn cho nhân dân có nhu cầu vay; tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, các tổ chức tổ chức các hoạt động dịch vụ nhất là cung ứng các dịch vụ phù hợp với tình hình củađịa phương.

- Đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, đảngviên, nhân dân tham gia tích cực vào xây dựng nông thôn, đô thị văn minh; mạnh dạn đầu tư phát triển kinh doanh, kinh tế hộ gia đình; từng bước khắc phục tình trạng làm ăn nhỏ lẻ, manh mún; xây dựng các trang trại, gia trại, các vùng chuyên canh sản xuất lớn; ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, tiên tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đủ sức cạnh tranh trong thị trường hội nhập và đảm bảo vệ sinh môi trường. Thúc đẩy sản xuất thương mại, cơ khí, kinh doanh, trao đổi hàng hóa, phát triển cácsản phẩm có thế mạnh từ nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị cao và có sức cạnh tranh với thị trường.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng để triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố ngày một phát triển theo định hướng của Trung ương và của Tỉnh. Trong đó, tích cực tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi kêu gọi, thu hút, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng thu ngân sách và chuyển một phần lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ; tham mưu cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đầu tư lĩnh vựcđô thị, hạ tầng; quan tâm đến các đối tượng diện gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để nâng cao mức sống.

Thứ 4,tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND thành phố, đảm bảo việc ban hành các Văn bản vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh của thành phố.

Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Thứ 5, đối với bản thân, tôi luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Là công dânthành phố, tôi luôn mong muốn được đóng góp những gì có thể cho xây dựng quê hương phát triển. Tôi kính mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các bậc cử tri để tôi có cơ hội thực hiện được mong muốn của mình./.

6. Ứng cử viên Đào Mạnh Phú, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị. 

Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND thành phố, tôi luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND thành phố. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu nhất liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác.

Thứ nhất, nhiệm vụ đầu tiên tôi xác định là gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; lắng nghe, thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.

Thứ hai, Phòng Quản lý đô thị với các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong nhiệm kỳ này gồm: Hoàn thiện đồng bộ hệ thống quy hoạch thành phố: Triển khai các đồ án quy hoạch phân khu, Chương trình phát triển đô thị, Quy chế quản lý kiến trúc; Nâng cao chất lượng cấp giấy phép xây dựng; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng..;

Với trách nhiệm của mình, trước hết tôi sẽ thường xuyên nắm bắt thực trạng tình hình quản lý phát triển đô thị; những băn khoăn, trăn trở, bức xúc của người dân liên quan đến đô thị; những vấn đề bất cập hoặc chưa phù hợp trong thực hiện các cơ chế chính sách của thành phố để báo cáo với Thành ủy, HĐND – UBND thành phố chỉ đạo giải quyết. Đồng thời thường xuyên quan tâm tới quyền, lợi ích nhân dân, nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan hữu quan các cấp khi phát hiện biểu hiện vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Thứ ba, Là người cấp Phó tham mưu cho trưởng phòng Quản lý đô thị, lại sinh ra lớn lên trên địa bàn phường Trần Phú. Tôi luôn cảm thụ, thấu hiểu tiến trình phát triển đi lên của đô thị Hà Giang. Nắm bắt cơ bản được các khó khăn, vướng mắc, bức xúc và sự kỳ vọng của người dân thành phố trong việc quản lý, đầu tư phát triển đô thị. Tôi luôn suy nghĩ làm gì, làm như thế nào để góp phần phát triển đô thị thành phố Hà Giang, nâng cao đời sống người trong đô thị?

Với vai trò, trách nhiệm của mình, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo Phòng QLĐT tích cực tham mưu cho UBND thành phố, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh, các phòng ban chuyên môn thành phố, đặc biệt là UBND các phường xã, đẩy mạnh công tác quản lý đô thị. Huy động mọi nguồn lực tập trung phát triển đột phá đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hành lang vỉa hè giao thông, phát triển đô thị thành phố Hà Giang cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II vào năm 2025, theo đúng tinh thần đại hội Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, công chức viên chức, các tổ chức cá nhân trên địa bà thành phố tham gia tích cực vào công tác quản lý đô thị, chỉnh trang trang trí, trang hoàng đô thị, xây dựng nâng cao tiêu chí tuyến phố văn minh, phường văn minh đô thị. Đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp, lấy dân làm gốc, phát triển bền vững thân thiện với môi trường.

Phối hợp với các cơ quan chức năng để triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển, xây dựng đô thị thành phố Hà Giang. Tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách mới nhằm đẩy mạnh phát triển đô thị, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, tích cực tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi kêu gọi, thu hút, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dịch vụ, phát triển quỹ đất ở, nhà ở đô thị, nhằm chuyển dịch cơ câu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng thu ngân sách, chuyển một phần lao động nông nghiệp sang kinh doanh, phát triển du lịch, dịch vụ; tham mưu cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ dân phố đầu tư đầy đủ hệ thống rãnh thoát nước, cấp nước, điện chiếu sáng, đảm bảo đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, thu gom rác thải vệ sinh môi trường, đặc biệt lưu ý các tổ còn nhiều khó khăn, mật động dân cư thấp,

Thứ tư, Đối với bản thân, tôi luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Là người sinh ra trên địa bàn thành phố, tôi luôn nghĩ về phát triển thành phố Hà Giang, luôn mong muốn được đóng góp những gì có thể để xây dựng thành phố phát triển. Tôi kính mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các vị cử tri để tôi có cơ hội thực hiện được mong muốn của mình./.

7. Ứng cử viên Nông Thị Qúy, Phó CVP thành ủy. 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026: trước hết, bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Tôi quyết tâm sẽ đem hết trí tuệ và tâm huyết của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu được nhân dân tin tưởng giao phó, phấn đấu làm tròn trách nhiệm người đại biểu của nhân dân. Thường xuyên giữ vững mối liên hệ mật thiết với nhân dân và thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, để cử tri được tham gia vào nội dung kỳ họp HĐND và được nắm bắt kịp thời thông tin kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri; tham gia thực hiện tốt chức năng giám sát của người đại biểu HĐND đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước để mang lại hiệu quả thiết thực.

Thường xuyên xuống địa bàn, cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở đó, tôi sẽ báo cáo và phản ánh đầy đủ, kịp thời với tập thể HĐND thành phố, với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng về các vấn đề mà cử tri quan tâm để góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, cùng với tập thể HĐND thành phố tích cực tham gia xây dựng các Nghị quyết sao cho đúng, cần thiết và phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương; đồng thời, tích cực tham gia giám sát các cơ quan chính quyền, cán bộ, viên chức Nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thứ hai, là cán bộ tham mưu, giúp việc cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố trong sạch, vững mạnh. Trước hết, tôi sẽ tập trung tham mưu xây dựng các nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các chủ trương, kết luận, chỉ đạo của Tỉnh, thành phố triển khai trên địa bàn và tổ chức thực hiện có hiệu quả: Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 12/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 01/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 22/12/2021 của BCH Đảng bộ Thành phố Hà Giang về lãnh đạo phát triển thương mại, dịch vụ giai đoạn 2021 - 2025; Nghị Quyết số 05-NQ/TU, ngày 22/12/2020 của BCH Đảng bộ thành phố về lãnh đạo phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc thành phố Hà Giang, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị Quyết số 07-NQ/TU, ngày 22/12/2020 của BCH Đảng bộ thành phố về lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực nông, lâm nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 21/9/2020 của BCH Đảng bộ về xã hội hóa xây dựng, chỉnh trang đô thị thành phố Hà Giang, giai đoạn 2020 - 2025… Triển khai thực hiện tốt công tác xã hội hóa xây dựng, chỉnh trang đô thị; tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch; quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; thúc đẩy cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; quan tâm đến chính sách về việc làm và giải quyết việc làm cho thanh niên, các chính sách về an sinh xã hội…

Thứ ba, tập trung nghiên cứu, đề xuất nhân rộng một số mô hình trong phát triển kinh tế, trong đó khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế và các tổ chức, cá nhân đầu tư khai thác tiềm năng, thế mạnh của thành phố, của phường, nhất là các hoạt động cung ứng dịch vụ - du lịch; đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, du lịch, các địa danh, thắng cảnh trên địa bàn gắn với du lịch Cao nguyên đá Đồng văn. Quan tâm đến chất lượng phục vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm. Để thực hiện nội dung trên cần quy hoạch các tuyến phố theo ngành hàng, tuyến phố văn minh thương mại; tuyến phố ẩm thực; khuyến khích và vận động các thành phần kinh tế đầu tư phát triển du lịch sinh thái gắn với du lịch tâm linh; xây dựng tuyến đường dạo bộ kết hợp chợ đêm. Đẩy mạnh việc sưu tầm, bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc để phát triển du lịch cũng như tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch của thành phố. Bên cạnh đó rất cần sự phối hợp vào cuộc của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường cùng như toàn thành phố cùng tham gia thực hiện tốt công tác xã hội hóa xây dựng, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường; xây dựng tuyến phố văn minh sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn. Đây cũng là một yếu tố rất quan trọng nhằm thu hút khách du lịch.

Thứ tư, tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt thôn, tổ dân phố thông qua việc đổi mới nội dung sinh hoạt đảm bảo trọng tâm, cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng thôn, tổ dân phố và được người dân quan tâm; thông qua đó sẽ lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

8. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Công ty cổ phần cấp thoát nước Hà Giang. 

Được ứng cử vào đại biểu HĐND là niềm vinh dự lớn đối với tôi, hơn nữa về phường Trần Phú ứng cử lại được gần gũi, gắn bó với đồng bào Phường có truyền thống vẻ vang trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi nguyện thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, qua các cuộc đi nghiên cứu, khảo sát cơ sở; tôn trọng và lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân để nắm được và phản ánh trung thực, kịp thời với HĐND những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân phường nhà, giúp HĐND ban hành những chủ trương, quyết sách sát hợp với tình hình kinh tế – xã hội Thành phố, trong đó có phường Trần Phú, nhất là chính sách, chủ trương liên quan đến chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh, những chính sách liên quan đến đời sống của người nhân dân.

          Nguyện vọng của bản thân tôi là trở thành đại biểu HĐND Thành phố và sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành trách nhiệm của đại biểu HĐND. Trong phạm vi, quyền hạn của mình và nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ này, bản thân tôi sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để nắm bắt, kịp thời giải quyết cũng như chuyển tải những kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng cấp trên xem xét, giải quyết được thỏa đáng. Bởi chúng tôi luôn tâm niệm rằng, những bức xúc của cử tri, cũng chính là những trăn trở đối với bản thân tôi và các đồng chí lãnh đạo Thành phố. Do đó, rất mong cử tri Phường thông cảm, chia sẻ và đồng hành cùng với chúng tôi, từng bước tháo gỡ khó khăn, với mục tiêu phấn đấu xây dựng Phường Trần Phú ngày càng phát triển nhanh, mạnh hơn nữa, nhân dân có cuộc sống ấm no, ổn định. với mục tiêu: phấn đấu Phường Trần Phú luôn thuộc nhóm phường phát triển toàn diện của thành phố Hà Giang.

          - Gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trách nhiệm tham gia vào việc quản lý nhà nước ở địa phương và tuyên truyền vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân gương mẫu thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng,Nhà nước.

- Tham dự đầy đủ các buổi họp, phiên họp của HĐND, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND.

- Liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình và chịu sự giám sát của cử tri; có trách nhiệm thu nhập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND.

- Có trách nhiệm báo cáo với cử tri kết quả của kỳ họp HĐND, phổ biến và giải thích các Nghị quyết của HĐND, vận động và cùng nhân dân thực hiện các Nghị quyết đó.

- Trả lời các yêu cầu, kiến nghị của cử tri; nghiên cứu các khiếu nại, tố cáo của cử tri để kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và thông báo cho người khiếu nại, tố cáo biết;

* Đối với Phường Trần Phú: Tôi sẽ tích sực tham mưu, tăng cường quan hệ với UBND Thành phố tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của TP phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng với nhân dân Phường. Thể hiện đầy đủ, rõ ràng các định hướng chiến lược phát triển KT – XH của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII và lộ trình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025. Kịp thời cụ thể hoá các đường lối, chủ trương thành các cơ chế, chính sách phát triển KT – XH chung của Thành phố cũng như của phường Trần Phú. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ cán bộ công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.


Tin khác