Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Giang, nhiệm kỳ 2021-2026. Đơn vị bầu cử số 5

19/05/2021 14:52 385 lượt xem

1. Ứng cử viên Hà Minh Mẫn, Trưởng ban tổ chức - Nội vụ TP. 

            Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Giang khóa XXIII; Tôi xác định những nội dung, nhiệm vụ như sau:

          1. Tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân; liên hệ chặt chẽ và dành nhiều thời gian tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và cử tri; tích cực đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động Hội đồng nhân dân thành phố. 

          2. Làm tốt nhiệm vụ là báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở để tuyên truyền thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghị quyết đại hội XVIII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Hội đồng nhân dân Tỉnh, Thành phố đến với cử tri, nhân dân trên địa bàn.

          3. Tích nghiên cứu, đóng góp ý kiến để triển khai thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn, góp phần xây dựng Thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2025.

          4. Tích cực và thường xuyên tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri bằng nhiều hình thức; tham gia các đợt giám sát của Thành phố; tiếp thu và truyền tải đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết; đồng thời tích cực theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến cử tri.

          5. Tuyên truyền vận động gia đình chấp hành và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân nơi ứng cử; tham gia đầy đủ các kỳ họp, cuộc họp của HĐND Thành phố.

2. Ứng cử viên Trần Thị Kim Liên - Bí thư đoàn phường Ngọc Hà. 

Nếu được các bậc cử tri tín nhiệm, bầu tôi trúng cử đại biểu HĐND thành phố khoá 18, nhiệm kỳ 2021- 2026, tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những công việc chủ yếu sau:

            Một là: Thực hiện nghiêm túc quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu HĐND thành phố.

            Hai là: Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, nâng cao trình độ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND.

            Ba là: Rèn luyện học hỏi để nâng cao trình độ mọi mặt, tập trung nghiên cứu các tài liệu, sắp xếp công việc một cách khoa học để tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND thành phố, tích cực tham gia các hoạt động giám sát và chất vất có trách nhiệm và hiệu quả tại các kỳ họp, tham gia thảo luận và giải đáp các vấn đề thuộc về nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu HĐND thành phố.

           Bốn là: Thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, có kế hoạch tiếp xúc với cử tri trước, sau kỳ họp, chịu sự giám sát của cử tri, nghiêm túc lắng nghe để tìm hiểu, ghi nhận những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của cử tri để chuyển tải tới HĐND thành phố, đồng thời trong phạm vi quyền hạn của mình tôi sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị có thẩm quyền bàn bạc thảo luận, tìm giải pháp giải quyết và báo cáo với cử tri về những kết quả đạt được.

+ Đối với địa bàn nơi ứng cử: Dành nhiều thời gian đi thực tế để đưa tiếng nói của người dân đến HĐND thành phố, bảo vệ quyền và lợi ích cho nhân dân, tìm hiểu về tình hình kinh tế xã hội và trong phạm vi khả năng của minh, tôi sẽ gắng một cách cao nhất để góp phần nhỏ bé của mình trong việc xây dựng phường Ngọc Hà ngày càng phát triển.

Năm là: Tôi sẽ cùng BCH Đoàn phường tập trung chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên bằng nhiều nội dung và phương thức phù hợp.Tổ chức các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng vì an sinh xã hội để tri ân những người có công với cách mạng, những thương bệnh binh, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đăng ký đảm nhận những việc khó, việc mới, những công trình, phần việc thanh niên để mỗi việc làm của thanh niên là những viên gạch hồng góp phần xây dựng Ngọc Hà ngày càng phát triển.

3. Ứng cử viên Lê Thị Quỳnh Nga - Công ty cổ phần đô thị môi trường Hà Giang. 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi trúng cử đại biểu HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026. tôi sẽ cố gắng để hoàn thành trách nhiệm của đại biểu HDND, đó là :

          - Gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trách nhiệm tham gia vào việc quản lý nhà nước ở địa phương và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tham dự đầy đủ các buổi họp, phiên họp của HĐND, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND.

- Liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình và chịu sự giám sát của cử tri; có trách nhiệm thu nhập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri.

- Có trách nhiệm báo cáo với cử tri kết quả của kỳ họp HĐND, phổ biến và giải thích các Nghị quyết của HĐND, vận động và cùng nhân dân thực hiện các Nghị quyết đó.

- Trả lời các yêu cầu, kiến nghị của cử tri; nghiên cứu các khiếu nại, tố cáo của cử tri để kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và thông báo cho người khiếu nại, tố cáo biết;

Bên cạnh đó, tôi hứa sẽ đi sâu tìm hiểu những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc trong phạm vi chức năng hoặc đề xuất, phản ánh với cấp trên và các ban ngành liên quan để xem xét giải quyết. Dựa trên những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đại biểu HĐND TP sẽ tham gia cùng với HĐND TP xây dựng và ban hành những nghị quyết, chính sách cụ thể.

Điều quan trọng nhất của một đại biểu HĐND là biết lắng nghe nhân dân, chia sẻ cùng nhân dân và cùng nhân dân xây dựng một tỉnh Hà Giang nói chung, Thành phố Hà Giang, phường Ngọc Hà giàu mạnh. Lợi ích của nhân dân luôn là kim chỉ nam cho những mục tiêu và hành động của tôi.

Với vai trò là một nhân viên đang công tác tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Giang, đại diện cho các tầng lớp nhân dân lao động nói chung và các anh chị em công nhân trong ngành môi trường nói riêng. Tôi sẽ mang tiếng nói đại diện đến HĐND nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động.

Riêng đối với phường Ngọc Hà: Cá nhân tôi sẽ đôn đốc, cụ thể hóa, triển khai cùng nhân dân phường thực hiện đầy đủ, rõ ràng các định hướng chiến lược phát triển KT – XH của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII (18) và định hướng đến năm 2025 Thành phố hoàn thành các tiêu trí về đô thị loại II. Hơn nữa, kịp thời cụ thể hoá các đường lối, chủ trương thành các cơ chế, chính sách phát triển KT – XH chung của TP cũng như của phường Ngọc Hà. Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng tuyến phố văn minh, chỉnh trang đô thị môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp, thu hút du khách thập phương.

4. Ứng cử viên Trần Thị Kim Phượng - PCT Ủy ban MTTQ TP. 

Nếu được cử tri phường Ngọc Hà tín nhiệm lựa chọn tôi làm đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ có cơ hội để đại diện cho cử tri phường Ngọc Hà nói lên tiếng nói của mình tham gia đóng góp ý kiến trong việc cùng với HĐND Thành phố quyết định lựa chọn các giải pháp nhằm xây dựng và phát triển thành phố Hà Giang, trong đó có phường Ngọc Hà giàu đẹp, văn minh.

Với phường của chúng ta là phường Nông nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ; các bậc cử tri có nhiều mối quan tâm như: xây dựng, chỉnh trang đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo môi trường lành mạnh trong sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế... Tôi cũng sẽ tập trung sự quan tâm của mình vào các vấn đề mà cử tri phường Ngọc Hà quan tâm, phản ánh trung thực các ý kiến kiến nghị của cử tri tới các cấp có thẩm quyền giải quyết và phạm vi quyền hạn của người đại biểu HĐND sẽ bảo vệ những kiến nghị chính đáng, hợp lý, hợp tình của các bậc cử tri; đề xuất những biện pháp giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm trên địa bàn.

Đối với bản thân: Tôi sẽ thường xuyên rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức của người cán bộ, công chức theo tiêu chí là người phục vụ nhân dân; thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc với cử tri để lắng nghe, tiếp thu những nguyên vọng và những kiến nghị chính đáng của cử tri, chủ động tích cực tham gia giám sát việc giải quyết và báo cáo kết quả với cử tri; tham mưu với Tổ đại biểu và Thường trực HĐND tổ chức giám sát các vấn đề mà cử tri rất quan tâm; tham gia đầy đủ và có trách nhiệm các kỳ họp của HĐND Thành phố; tích cực tham gia thảo luận để HĐND ban hành các Nghị quyết có chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, có tính khả thi cao; phát huy quyền chất vấn của đại biểu HĐND tại các kỳ họp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn, góp phần xây dựng thành phố Hà Giang đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại II như Nghị quyết đại hội XVIII Đảng bộ thành phố đã xác định.

         5. Ứng cử viên Trần Xuân Phương - Phó trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường TP. 

Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND Thành phố tôi luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu nhất liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác.

- Nhiệm vụ đầu tiên tôi xác định là gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; lắng nghe, thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.

          - Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của ĐB HĐND vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.Thường xuyên nắm bắt thực trạng tình hình; những băn khoăn, trăn trở, bức xúc của nhân dân; những vấn đề bất cập hoặc chưa phù hợp trong thực hiện mốt số cơ chế chính sách của thành phố  để báo cáo với Thành ủy, HĐND – UBND thành phố  chỉ đạo giải quyết. thường xuyên quan tâm tới quyền, lợi ích của nhân dân, nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan hữu quan các cấp khi phát hiện biểu hiện vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

- Là cán bộ lãnh đạo thực hiện công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường khoáng sản, cơ quan tham mưu cho UBND thành phố quản lý mảng lĩnh vực rông lớn rất phức tạp liên quan đến quyền lợi của nhiều người là cơ sở và điều kiện cần thiết để các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực trên phát triển và trong quá trình đô thị hóa thường phát sinh các mâu thuẫn giữa sự phát triển và sự tác động sấu đến môi trường, giữa doanh nghiệp với người dân?

Với vai trò, trách nhiệm của mình, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo phòng phối hợp các xã phường, các ban ngành tham mưu cho UBND thành phố tổ chức, quản lý có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đất đai và đảm bảo môi trường sinh thái xây dựng thành phố sáng xanh sạch đẹp.

          - Đối với bản thân, tôi luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Là cán bộ đảng viên tôi luôn mong muốn được đóng góp những gì có thể cho xây dựng thành phố Hà Giang  phát triển. Tôi kính mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các vị cử tri để tôi có cơ hội thực hiện được mong muốn của mình./.Phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân.

          - Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND thành phố, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh của thành phố.

          - Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

          - Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.     


Tin khác