Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Giang, nhiệm kỳ 2021-2026. Đơn vị bầu cử số 6

19/05/2021 15:10 439 lượt xem

1. Ứng cử viên Nguyễn Thành Long - Trưởng Ban tuyên giáo thành ủy. 

Nếu Tôi được các bậc cử tri xã Phương Độ bầu là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Từ thực tiễn, kinh nghiệm công tác, lãnh đạo ở nhiều vị trí khác nhau - nhưng Tôi rất mong muốn được cùng với cấp ủy, chính quyền xã Phương Độ triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương và tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cấp trên. Tại Hội nghị hôm nay – Tôi xin được báo cáo với các bậc cử tri về một số nội dung chương trình chủ yếu sau:

1. Bản thân không ngừng  nghiên cứu, học tập và thường xuyên cập nhật kiến thức mới, các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng để nâng cao trình độ và năng lực lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Giữ vững phẩm chất đạo đức lối sống; duy trì thực hiện đúng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy dân chủ, không tư lợi, bè phái, cục bộ; Nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Trên cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố

- Tiếp tục tham mưu, đề xuất với Thành ủy chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng các cấp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực. Trước hết, trọng tâm là chủ trương về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

- Tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền thành phố chỉ đạo tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phong trào thi đua “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên hơn, thiết thực hơn của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Tham mưu, đề xuất với Thành ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

- Chủ động nắm bắt dư luận xã hội qua nhiều kênh, qua đó giúp cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời xử lý, giải quyết bức xúc, nổi cộm, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

3. Trên cương vị là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Giang khóa XXIII

- Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Hội đồng nhân dân thành phố, các hoạt động của đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố để kịp thời nắm bắt, thông tin đến cử tri và nhân dân về tình hình, chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, về các cơ chế, chính sách được triển khai, áp dụng… đặc biệt là những nội dung có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân trên địa bàn ứng cử.

- Dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Tập hợp những vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm, những kiến nghị, đề xuất, những tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

- Chủ động kiến nghị, đề xuất và tham mưu với cấp ủy, chính quyền thành phố và các ngành chức năng chỉ đạo, giải quyết nhứng khó khăn vướng mắc như trên đã nêu ở trên.

- Cung với cấp ủy, chính quyền xã bàn và triển khai các giải pháp thực hiện việc thực hiện nhằm đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020 – 2025.  Duy trì và phát triển hoạt động của các làng văn hóa du lịch gắn với duy trì tổ chức Lễ hội Lồng Tồng, Lễ hội Lẩu Then Póc Mạ… để thu hút khách du lịch, từ đó tạo việc làm, tăng thu nhập cho bà con.

- Thực hiện có hiệu quả chương trình cải tạo vườn tạp, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững;…

- Dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo chương trình tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân thành phố. Tiếp công dân theo quy định. Khi nhận được tố cáo, kiến nghị của công dân sẽ nghiên cứu, kịp thời chuyển đến cơ quan chức năng, người có thẩm quyền giải quyết; đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết.

- Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, sẽ kiến nghị tới cơ quan, tổ chức hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.

2. Ứng cử viên Nguyễn Thị Hiền Lương - Phó trưởng ban Tổ chức - Nội vụ TP. 

Nếu được cử tri xã Phương Độ tín nhiệm lựa chọn tôi làm đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ có cơ hội cùng với các đại biểu HĐND thành phố, đại biểu HĐND xã đại diện cho cử tri xã Phương Độ nói lên tiếng nói của mình tham gia đóng góp ý kiến cùng với HĐND thành phố quyết định lựa chọn các giải pháp nhằm xây dựng và phát triển thành phố Hà Giang, trong đó có xã Phương Độ ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Với xã của chúng ta là xã nông nghiệp đang trong giai đoạn đô thị hóa, là địa bàn có nhiều dự án đang được triển khai, cùng với sự quan tâm về vấn đề phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển dịch vụ du lịch... các bậc cử tri còn có nhiều mối quan tâm như: Vấn đề giải phóng mặt bằng các dự án triển khai trên địa bàn, vấn đề bồi thường hỗ trợ tái định cư, về môi trường sinh thái, chuyển dịch ngành nghề...Tôi cũng sẽ tập trung sự quan tâm của mình vào các vấn đề mà cử tri xã Phương Độ quan tâm, phản ánh trung thực các ý kiến kiến nghị của cử tri tới các cấp có thẩm quyền giải quyết và trong phạm vi quyền hạn của người ĐBHĐND, tôi sẽ theo đuổi, bảo vệ những kiến nghị chính đáng, hợp lý, hợp tình, hợp pháp của các bậc cử tri. Đối với những vấn đề phức tạp khó giải quyết, sẽ cùng với các bậc cử tri kiên trì, đề xuất giải pháp với cấp có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời kiến nghị duy trì thường xuyên diễn đàn tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cử tri để tạo cơ hội cho cử tri gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các đ/c lãnh đạo cao nhất của Thành phố để trình bày nguyện vọng và đề xuất những biện pháp giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm trên địa bàn.

Đối với bản thân: Tôi sẽ cố gắng nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân để có thể phát huy tối đa khả năng của mình tham gia vào việc thực thi có hiệu quả chủ trương, chính sách đó trên địa bàn xã Phương Độ; thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc với cử tri để lắng nghe, tiếp thu những nguyên vọng và những kiến nghị chính đáng của cử tri, chủ động tích cực tham gia giám sát việc giải quyết và báo cáo kết quả với cử tri; tham mưu với Tổ đại biểu và Thường trực HĐND tổ chức giám sát các vấn đề mà cử tri rất quan tâm.

Là ĐB HĐND tôi sẽ tham gia đầy đủ, thực hiện quyền và nghĩa vụ của đại biểu HĐND tại các kỳ họp của HĐND Thành phố, đóng góp vào việc nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố và xã Phương Độ.

3. Ứng cử viên Lê Thị Phương - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.

          Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND thành phố. Với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND tôi sẽ có kế hoạch thu xếp công việc cơ quan, công việc gia đình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Luôn học tập nâng cao trình độ, lý luận chính trị, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương.

1.Nhiệm vụ đầu tiên tôi xác định là gần gũ,giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh tại kỳ họp HĐND, phản ánh với các cấp các ngành có liên quan, có thẩm quyền giải quyết. đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.

       2.Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các kỳ họp của HĐND nghiên cứu, tham gia đóng góp vào các vấn đề của HĐND, đồng thời thẳng thắn nêu ra những vấn đề đang được cử tri quan tâm. Tham gia vào hoạt động giám sát, chất vấn do HĐND thành phố tổ chức. Bảo vệ  lợi ích chính đáng của cử tri, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thông qua việc đề xuất ý kiến với các cấp uỷ Đảng, chính quyền về các chế độ chính sách.

          3.Tích cực tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ đặc biệt là Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị  “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” tạo bước chuyển biến rõ rệt về hiệu quả hoạt động phong trào và công tác phụ nữ trong thời gian tới.

4.Chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, tương trợ giúp nhau về giống, vốn, vật tư, khoa học - kỹ thuật, việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống nhất là đối với hộ nghèo. Phối hợp với các phòng chuyên môn rà soát định hướng hỗ trợ phụ nữ không có công ăn việc làm để có việc làm tăng thu nhập ổn định. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh giải ngân cho hội viên, phụ nữ với lãi xuất ưu đãi để chị em phát triển kinh tế giúp nhau xoá nghèo. Nâng cao tiêu chí phường văn minh độ thị.

5.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của phụ nữ về vai trò của gia đình đối với sự phát triển xã hội, trách nhiệm của phụ nữ, của các thành viên gia đình trong việc tạo dựng môi trường lành mạnh, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách con người nhằm kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình trong xã hội phát triển. Chủ động triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị.

6.Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phải có những giải pháp cụ thể, phù hợp để đoàn kết tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ. Chủ động phối hợp với chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể làm tốt công tác vận động phụ nữ góp phần giải quyết hiệu quả các vấn đề của phụ nữ, phấn đấu vì sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ. Phát động các phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, hướng trọng tâm vào triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh các phong trào vệ sinh môi trường như thu gom rác thải, đổ rác đúng nơi đúng giờ quy định. Tuyên truyền hội viên, phụ nữ nâng cao ý thức trong giữ vệ sinh môi trường.

4. Ứng cử viên Nguyễn Văn Hương - Bí thư Đảng ủy xã Phương Độ. 

Nếu được tín nhiệm của cử tri bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp. Bản thân luôn xác định là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương xã Phương Độ. Sẽ quyết tâm hơn nữa thực hiện đúng chương trình hành động của người đại biểu hội đồng nhân dân và là người lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

- Là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã và các cấp, nhiệm kỳ 2015 -2020 và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 với sự quyết tâm cao của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, trong đó có cá nhân. Đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội mà nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Trong tổng số 35 chỉ tiêu gồm (13 chỉ tiêu chủ yếu và 22 chỉ tiêu cụ thể) trên các lĩnh vực có 11 chỉ tiêu vượt (chiếm 31,4%), 18 chỉ tiêu hoàn thành (chiếm 51,4%), 06 chỉ tiêu đạt từ 60 đến dưới 100% (chiếm 17,1 %) so với mục tiêu Nghị quyết đề ra.

 - Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng với sự vào cuộc tích cực của nhân dân, trong 5 năm qua đã huy động nguồn lực với tổng kinh phí thực hiện trên 20 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 6 tỷ đồng, hiến đất 31.467 m2 đất các loại, đóng góp 6.547 ngày công lao động; 10/10 nhà văn hóa được chỉnh trang, mở rộng 19 tuyến đường, mở mới 03 tuyến đường liên thôn. Bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi rõ rệt.

- Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong nhiệm kỳ đã nâng cấp, sửa chữa và làm mới được 8.160m chiều dài đường giao thông các loại, tỷ lệ bê tông hóa đạt 100%. 100% thôn có đường giao thông đến trung tâm. Đường liên thôn, nội thôn và các tuyến đường liên xóm với tổng chiều dài là 26,43 km đạt 90,5% so với kế hoạch, tăng 13,09% so với năm 2015; đường vào hộ gia đình với tổng chiều dài 23,97 km đạt 100%; xây dựng 9,3 km kênh nội đồng; Tỷ lệ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%. Xây dựng mới chợ xã Phương Độ. Sửa chữa cải tạo và xây mới 18 nhà lớp học, nhà lưu trú với kinh phí trên 3,5 tỷ đồng, đền bù, mở rộng khuân viên trường tiểu học, mở rộng đổ bê tông đường vào các trường tiểu học, mầm non và THCS. Xây bồn hoa và trồng cây cảnh quan tuyến đường kiểu mẫu thôn Hạ Thành, thôn Tha. Mở rộng, mở cua và xây dựng cổng làng 8/9 thôn. Xã đã hoàn thành và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự tham gia phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể xã, sự tích cực vươn lên của nhân dân khát vọng làm giàu, kinh tế tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người ngày càng cao.

- Lĩnh vực văn hoá, xã hội có bước phát triển đáng kể, đời sống nhân dân được cải thiện trên nhiều mặt; an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được phát huy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã nêu cao vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng từng bước được tăng cường, tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng được giữ gìn và phát huy.

- Hệ thống chính trị được củng cố; trình độ của đội ngũ cán bộ xã, thôn từng bước được nâng lên, trưởng thành trên nhiều mặt, bước đầu tích luỹ được kinh nghiệm và thực hiện có hiệu quả những vấn đề mới về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Đặc biệt, với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phương Độ. Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ và nhân dân xã Phương Độ được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bằng khen của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, được UBND Tỉnh tặng cờ thi đua và liên tục các năm được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

- Thực hiện thường xuyên, nghiêm túc chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Trực tiếp làm báo cáo viên công tác tuyên truyền theo Chương trình số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy tại các thôn bản; Tăng cường công tác tổ chức đối thoại với nhân dân mỗi quý một lần.

- Tăng cường đi kiểm tra, giám sát trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị; chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện tốt Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ chính trị về tham gia, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền.

- Thường xuyên sâu sát lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tác phong lề lối làm việc của cán bộ, công chức. Bố trí thời gian hợp lý đi cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ, họp thôn để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ở cơ sở, chỉ đạo và huy động các nguồn lực xây dựng Nâng cao tiêu chí nông thôn mới, xiết chặt công tác quản lý đất đai trật tự xây dựng. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị, tổng hợp ý kiến của cử tri, tham mưu các giải pháp, đề xuất các giải pháp với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, ủy ban nhân dân thành phố, các ngành thành phố. Tập trung công tác lãnh đạo giải quyết các tồn động vướng mắc của địa phương. Cấp đất tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, cấp đổi cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhân dân, công tác nâng cao các tiêu chí nông thôn mới....cụ thể hóa thực hiện có kết quả các chủ trương, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đối với xã, đề án vành đai thực phẩm.

5. Ứng cử viên Mai Minh Thanh - Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Trần Phú. 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin hứa với Đảng bộ, cử tri và nhân dân thành phố nói chung, nhân dân xã Phương độ nói riêngsẽ phấn đấu với trách nhiệm và khả năng cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó:

Một là, không ngừng rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, có lối sống trung thực, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân nói chung, Quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên CCB nói riêng.

Hai là, nghiên cứu, nắm chắc, vận dụng và thực hiện sáng tạo chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, thành phố vào tình hình thực tiễn của địa phương. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong và lề lối làm việc để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của bản thân, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.  

Ba là, trong quá trình công tác, luôn tích cực nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ, năng lực công tác và kiến thức mọi mặt để có điều kiện tốt nhất thực hiện nhiệm vụ người đại biểu nhân dân. Tăng cường mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, luôn sâu sát cơ sở, gần dân, thường xuyên tiếp xúc gặp gỡ nhân dân, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân để phản ánh kịp thời với HĐND thành phố và các cấp, ngành liên quan. Luôn là cầu nối giữa nhân dân và cử triXã Phương Độ với HĐND, UBND, lãnh đạo thành phố. Cùng với các đại biểu HĐND thành phố bàn bạc, thảo luận, quyết định các vấn đề về xây dựng và phát triển  thành phố. Nếu được bầu là đại biểu HĐND thành phố, với khả năng và trách nhiệm cao nhất, tôi sẽ cùng với các đại biểu HĐND tập trung cao trí tuệ để nâng cao chất lượng các kỳ họp và hiệu quả hoạt động của HĐND thành phốnhiệm kỳ 2021 – 2026thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp của HĐND.

Dù ở bất kỳ cương vị nào, tôi vẫn luôn tâm niệm phấn đấu là một công dân tốt, một đảng viên gương mẫu, gắn bó mật thiết với Nhân dân; vẫn luôn nghiêm túc thực hiện chương trình hành động đã đề ra và cùng các đồng chí lãnh đạo phường, Hội CCB tập trung nghiên cứu đưa ra những biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải quyết từng vấn đề mà cử tri quan tâm theo thẩm quyền.Tuy nhiên nếu được cử tri đồng tình ủng hộ tôi được trúng cử, trở thành đại biểu HĐND thành phố sẽ tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi giúp tôi thực hiện những tâm huyết của mình một cách tốt hơn.                                           


Tin khác