Nông thôn mới

Thành phố Hà Giang hướng tới xây dựng các xã nông thôn mới toàn diện

28/10/2021 09:53 90 lượt xem

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021, các xã ngoại thành của thành phố Hà Giang đang tích cực triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới xây dựng các xã nông thôn mới toàn diện. Trọng tâm là vận động nhân dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, áp dụng một số mô hình mới, phát huy hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống của người dân.

Thành phố Hà Giang hướng tới xây dựng các xã nông thôn mới toàn diện
Nông thôn mới ở xã Phương Độ, thành phố Hà Giang

Chương trình xây dựng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Giang đã đạt được nhiều kết quả. Trên cơ sở tổng kết rút kinh nghiệm chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2015, thành phố ban hành nghị quyết chuyên đề triển khai thực hiện chương trình xây dựng xã phát triển toàn diện, giai đoạn 2016-2020; triển khai thực hiện chủ trương của tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới thành phố giai đoạn 2016-2020;Các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của Nhà nước ngày càng phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế nâng cao thu nhập của người dân. Các hợp tác xã, làng nghề chế biến nông sản như chè, thảo quả, làng văn hóa du lịch cộng đồng duy trì và phát triển, tạo thêm việc làm tại chỗ cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững ở nông thôn. Tổng nguồn vốn đầu tư cho 03 xã, giai đoạn 2016-2020 trên 167,5 tỷ đồng (nhân dân đóng góp trên 29,7 tỷ đồng); thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất, hỗ trợ tạo điều kiện thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác. Hỗ trợ, đầu tư các cơ sở hạ tầng phát triển các làng du lịch văn hóa cộng đồng, du lịch sinh thái, đào tạo nghề; khôi phục các lễ hội, bản sắc văn hóa dân tộc, bổ sung các thiết chế văn hóa, thể thao, vệ sinh môi trường, chỉnh trang nông thôn. Củng cố và phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết, diện mạo nông thôn 3 xã có sự thay đổi tích cực; thu nhập bình quân đầu người tại 03 xã đạt 35,9 triệu đồng/người/năm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, tỷ lệ trên 92% người dân hài lòng về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; thành phố Hà Giang được Thủ tướng chính phủ quyết định công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020.

         Năm 2021, 3 xã ngoại thành của thành phố Hà Giang là: xã Phương Thiện đã đạt 12/19 tiêu chí, xã Ngọc Đường và Phương Độ đều đạt 13/19 tiêu chí nâng cao;  các xã tiếp tục triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới tiêu chí nâng cao, hướng tới xây dựng các xã nông thôn kiểu mẫu. Phát huy kết quả đã đạt được trong nhiều năm qua, nhằm thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn, thành phố Hà Giang xác định Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao phải gắn với phát triển du lịch cộng đồng có nhà, vườn hộ gia đình khang trang, ngăn nắp, đường làng, ngõ xóm rộng rãi, thoáng đãng, sạch đẹp, có nhà sinh hoạt cộng đồng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện nâng cao.

Theo đó, mục tiêu tiếp theo là hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần và thu nhập cho người dân một cách bền vững. Xây dựng và thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao phù hợp với lộ trình và thực tế của từng xã. Từ đó tạo động lực trực tiếp cho người dân và cộng đồng dân cư tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển du lịch cộng đồng đạt chuẩn.

Để đạt được các tiêu chí nâng cao, các cấp chính quyền của thành phố Hà Giang đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Triển khai lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng các tiêu chí chưa đạt, đầu tư nâng cao các tiêu chí, phấn đấu năm 2021, các xã thuộc chương trình nông thôn mới nâng cao sẽ hoàn thành các tiêu chí đề ra.Tập trung phát triển toàn diện nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao; qui hoạch vùng sản xuất phù hợp với quy mô, điều kiện tự nhiên, tập quán canh tác và nhu cầu của thị trường; tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình phát triển vành đai thực phẩm, hàng hóa an toàn chất lượng; triển khai chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; “cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu”; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, trọng tâm vào hướng sản xuất hữu cơ, công nghệ cao; nâng cao giá trị sản phẩm trồng trọt, phấn đấu đạt 120 triệu đồng trên một đơn vị diện tích cây trồng; tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp liên doanh, liên kết đầu tư vào sản xuất nông nghiệp; bảo tồn, phát huy vùng chè Shan Tuyết cổ thụ tại 03 xã. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nâng tỷ trọng giá trị chăn nuôi đạt 60% trên giá trị sản xuất nông nghiệp; tập trung phát triển các trang trại, gia trại, trọng tâm là phát triển gia súc (lợn đen), gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa tạo sự bứt phá cao hơn về giá trị ngành chăn nuôi. Có cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế liên kết, sản xuất theo chuỗi giá trị, nhân rộng mô hình liên kết “4 nhà”; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp./.

 

Tiến Quân

Tin khác