Văn hóa - Xã hội

Thành phố Hà Giang thực hiện tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021

18/09/2021 08:04 18 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 24, ngày 16/7/2021, của Chính Phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; thành phố Hà Giang đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để cuộc tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 đạt được kết quả cao.

Thành phố Hà Giang thực hiện tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021
Người dân phát triển sản xuất rau an toàn để nâng cao thu nhập

Cuộc tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng. Theo quy định, hàng năm đều tiến hành tổng điều tra rà soát. Đặc biệt, hết năm 2021, cả nước sẽ kết thúc thực hiện chuẩn nghèo cũ giai đoạn 2016 – 2020, được Chính phủ kéo dài hết năm 2021.

Ngày 27/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07,quy định chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2021 – 2025, với các nội dung:

Về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2021: Từ ngày 01/01/2021, tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025: các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025 bao gồm:Tiêu chí thu nhập ở khu vực nông thôn: 1.500.000 đồng/người/tháng; khu vực thành thị: 2.000.000 đồng/người/tháng.Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, gồm: các dịch vụ xã hội cơ bản như việc làm; y tế; giáo dục; nhà ở; nước sinh hoạt và vệ sinh; thông tin.Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản gồm: việc làm; người phụ thuộc trong hộ gia đình; dinh dưỡng; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin.

        Về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025: Chuẩn hộ nghèo là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên ở khu vực nông thôn. Hoặc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên ở khu vực thành thị.Chuẩn hộ cận nghèo là ộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản ở khu vực nông thôn. Hoặc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản ở khu vực thành thị.Chuẩn hộ có mức sống trung bình là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.500.000 đồng đến 2.250.000 đồng ở khu vực nông thôn. Hoặc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng ở khu vực thành thị.

Chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo, chuẩn hộ có mức sống trung bình là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội khác giai đoạn 2022 - 2025.

Cuộc tổng rà soát trên địa bàn thành phố Hà Giang sẽ khảo sát thu thập thông tin của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm phù hợp với chuẩn nghèo mà Chính Phủ đã quy định; Xác định hộ gia đình làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình bằng phương pháp xác định thu nhập của hộ gia đình trong vòng 12 tháng trước thời điểm rà soát, không tính khoản trợ cấp hoặc trợ giúp xã hội từ ngân sách nhà nước vào thu nhập của hộ gia đình; Sử dụng kết quả để phân loại hộ theo tiêu chí về thu nhập và mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Thu thập thông tin của hộ gia đình qua rà soát được xác định thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình.

         Trên tinh thần thực hiện đúng quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; Đảm bảo công khai, dân chủ, chính xác, trung thực, khách quan trong thực hiện quy trình rà soát; từng tiêu chí được rà soát, đánh giá chính xác, đầy đủ để xác định được hộ nghèo, hộ cận nghèo; có sự tham gia của người dân, cùng với sựgiám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên. Kết quả rà soát cũng sẽ được thực hiện công nhận, phê duyệt, tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát đúng tiến độ, chính xác, đủ và đúng theo biểu mẫu quy định của từng chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho năm 2021 và giai đoạn 2022-2025.

Kếtquả từ cuộc tổng rà soáthộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021là cơ sở để đánh giá kết quả giảm nghèo bền vững năm 2021; đồng thời cũng xác định được thực trạng nghèo cuối năm 2021. Các dữ liệu của cuộc tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 cũng sẽ là cơ sở để phục vụ xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, giải pháp giảm nghèo bền vững; tổ chức thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và các chính sách kinh tế, xã hội khác năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Hà Giang./.

Tiến Quân

Tin khác