MTTQ và các đoàn thể

Thành phố Hà Giang: Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận tổ quốc năm 2021

08/09/2021 15:28 13 lượt xem

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ công tác Mặt trận ở cơ sở, sáng ngày 7/9 Trung tâm Chính trị phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai học tập, quán triệt các văn bản của Đảng và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở cho hơn 220 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam 8 xã, phường và Trưởng Ban, Phó trưởng ban công tác Mặt trận 101 thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.

Thành phố Hà Giang: Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận tổ quốc năm 2021
Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban dân vận thành ủy lên lớp tại buổi tập huấn

Nội dung tập huấn gồm 06 chuyên đề. Cụ thể: Chuyên đề 1: Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị khóa XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề 2: Kết quả hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chuyên đề 3: Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy Hà Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; chương trình thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thành phố; Chuyên đề 4: các nội dung về MTTQ tham gia xây dựng chính quyền nhân dân, giám sát, phản biện xã hội; Chuyên đề 5: Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân xã, phường; các phong trào và cuộc vận động do MTTQ phát động; Chuyên đề 6: Hướng dẫn nghiệp vụ công tác giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường.Kỹ năng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; Công tác giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

Hội nghị tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận, nghiệp vụ công tác mặt trận gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương để cho mỗi cán bộ làm công tác mặt trận nhận thức được sâu sắc về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của địa phương trong tình hình mới, từ đó có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác vận động cán bộ, hội viên và nhân dân phát huy tinh thần hăng say, tính chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất kinh doanh; xây dựng các mô hình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế ở từng thôn, tổ dân phố. Đồng thời làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền, đề xuất các giải pháp trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra./.

Thu Hiền

Tin khác