Nông thôn mới

Thường trực Thành ủy làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng NTM và cải tạo vườn tạp.

17/12/2021 19:49 44 lượt xem

Sáng ngày 17/12, Thường trực Thành ủy đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và Ban chỉ đạo cải tạo vườn tạp thành phố, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Bùi Huy Hoàng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy chủ trì buổi làm việc.

Thường trực Thành ủy làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng NTM và cải tạo vườn tạp.
Đồng chí Bùi Huy Hoàng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy kết luận tại buổi làm việc

Trong năm 2021, chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được quan tâm và triển khai quyết liệt có hiệu quả và đã có nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của các cấp ủy đảng và nhân dân. Hệ thống cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, tạo bộ mặt nông thôn ngày càng sáng, xanh và sạch đẹp. Năm 2021, thành phố không có nguồn phân bổ trực tiếp thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chủ yếu vốn lồng ghép và một số nguồn vốn khác. Tổng kinh phí huy động các nguồn lực thực hiện là trên 33 tỷ đồng trong đó ngân sách nhà nước là trên 28 tỷ đồng, còn lại là do nhân dân đống góp được trên 4,7 tỷ đồng, hiến được khoảng 13.800 mét vuông đất các loại. Người  dân đã từng bước nâng cao nhận thức về phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa và áp dụng khoa học, kỹ thuật và sản xuất, nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa. Các hợp tác xã, tổ hợp tác, làng nghề chế biến nông sản đã tạo việc làm tại chỗ cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững ở nông thôn.

Sau 1 năm thí điểm chương trình theo nghị quyết 05 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021- 2025, chương trình đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ và nhân dân. Huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, của các cơ quan, tổ chức để giúp người dân từng bước xác đinh được vai trò chủ thể của mình trong cải tạo vườn tạp. Đã có 66 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp, trong đó có 21 hộ thực hiện xây dựng vườn mẫu; 268.000 mét vuông vườn đã được cải tạo và có sản phẩm cho thu hoạch như trồng rau, trồng cây ngắn ngày xen canh, chăn nuôi gia súc, gia cầm…bước đầu cho hiệu quả về kinh tế.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững. Đồng thời kiến nghị, đề xuât nhiều ý kiến để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Huy Hoàng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy đã đánh giá cao kết quả thực hiện của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và Ban chỉ đạo cải tạo vườn tạp thành phố trong năm 2021. Đồng chí Phó Bí thư cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và một số giải pháp để thực hiện tốt hơn trong năm 2022, cụ thể như: đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho người dân với vai trò chủ thể thực hiện; tiếp tục huy động các nguồn lực tiếp tục hoàn thiện các công trình xây dựng cơ sở, hạ tầng; tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người dân; rà soát lại các các tiêu chí nâng cao để có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu…Đối với chương trình cải tạo vườn tạp cần rà soát lại cho đúng đối tượng đảm bảo đủ khả năng cải tạo vườn tạp; quan tâm đến việc tuyên truyền cho nhân dân qua kênh của các hội đoàn thể, nhất là hội Phụ nữ và Hội nông dân, để xây dựng mô hình của đoàn thể đúng thực chất và hiệu quả. Chương trình cải tạo vườn tạp, vườn mẫu phải có cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của từng xã, phường tránh rập khuôn, máy móc.

Hà Vân

Tin khác