Các phòng chuyên môn

ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY

01/06/2016 07:00 349 lượt xem

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ủy ban kiểm tra Thành ủy

 Thông tin chung của Ủy ban kiểm tra Thành ủy :

                 

LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY

Chủ nhiệm UBKT 

Đỗ Trọng Bính

DĐ:0915395127

Email: dtbinh.tp@hagiang.gov.vn

 

Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT

Kiều Văn Bắc

CQ: 3.862.853

NR:  

DĐ: 

Email: ngluong.tp@hagiang.gov.vn

Phó Chủ nhiệm UBKT

Hoàng Thị Hương 

CQ: 3.862.853

NR:  

DĐ:  0856898666.

Email: ndvan.tp@hagiang.gov.vn

   

Chuyên viên

- Hoàng Thị Thu Giang. SĐT: 0982817576

- Lê Thị Thu Trang. SĐT: 0917045626.

- Lục Thị Minh Khánh. SĐT: 

- Nguyễn Sỹ Thực. SĐT: 0837093388.

- Văn Hà Phương. SĐT: 0948560076.

   

 

Chức năng nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra thành ủy:

1.Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật , nhiệm vụ của UBND xã, phường, của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố.

2. Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều UBND xã, phường, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố
3. Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND Thành phố giao.

4. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

5. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.

6. Tổng hợp báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND Thành phố.

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.


Tin khác