Hoạt động của xã phường

Xã Phương Độ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4

19/07/2021 16:21 56 lượt xem

Vừa qua, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4 trên địa bàn xã.

Xã Phương Độ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4

Trong thời gian 2 ngày, 70 đảng viên thuộc các Chi bộ của Đảng bộ xã Phương Độ sẽ được quán triệt, triển khai các nội dung như: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng; An nin quốc gia; An ninh mạng; Nghĩa vụ vụ quân sự; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Dân quân tự vệ, Lực lượng Dự bị động viên; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hoà bình”, “ bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch và quan điểm về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới.

Qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp cho các đảng viên trong Đảng bộ nắm vững những kiến thức cơ bản và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về công tác Quốc phòng – An ninh, từ đó về cơ sở tuyên truyền cho đảng viên và nhân dân tổ chức triển khai thực hiện./.

Bàng Cường

Tin khác