Thông báo số: 113/TB-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2024 của UBND thành phố Hà Giang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây mới trường Mầm non Hoa Đào, thành phố Hà Giang

11/06/2024 09:04

 Thông báo số: 113/TB-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2024 của UBND thành phố Hà Giang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây mới trường Mầm non Hoa Đào, thành phố Hà Giang