Chủ nhật, Ngày 26 Tháng 5 Năm 2024

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gửi Email In trang Lưu
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ GIANG LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH, GẮN VỚI ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, NHỮNG BIỂU HIỆN “TỰ DIỄN BIẾN’’, “ TỰ CHUYỂN HÓA’’ TRONG NỘI BỘ

06/09/2023 07:36

Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Theo Người: Cách mệnh trước hết “phải có Đảng cách mệnh; Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững, thuyền mới chạy”. Đảng muốn vững phải trong sạch, kiểu mẫu, đủ sức đảm đương vai trò, sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đối với vận mệnh của nước nhà và dân tộc. Đảng có trách nhiệm vô cùng to lớn; trong đó công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng luôn là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn, Đảng bộ thành phố Hà Giang tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đổi mới và triển khai đồng bộ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh, gắn với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến’’, “ tự chuyển hóa’’ trong nội bộ.

         Nhận thức được tầm quan trọng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, cấp ủy từ thành phố đến cơ sở luôn quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          Trên cơ sở các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về thực hiệnChỉ thị 05-CT/TW, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy tổ chức quán triệt và triệt khai thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2021,2022, 2023 1 ; đồng thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở đảm bảo chặt chẽ, bài bản 2 . Để việc học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong trào, hành động cách mạng sâu rộng, thường xuyên, liên tục, tạo động lực nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở cụ thể hóa, đưa nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW gắn với nội dung các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và sát với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; từ đó đã thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, đảng viên và nhân dân, học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm. Tổ chức được 03 hội nghị cấp thành phố học tập, triển khai thực hiện chuyên đề; các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức được khoảng hơn 300 buổi chuyên đề, lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ. việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

         Trong tổ chức học tập, Đảng bộ thành phố luôn chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú, sáng tạo: Năm 2022, thành phố Hà Giang đã mời Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương lên truyền đạt chuyên đề: “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương; vận dụng liên hệ trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; Năm 2023, mời Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lâm Quốc Tuấn - Viện trưởng viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề “xây dựng văn hóa chính trị, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy phát triển đất nước”.

         Bên cạnh đó, tăng thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư trưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những cách làm hay, những gương điển hình tiên tiến; tập trung tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; chú trọng công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội giúp cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời xử lý, giải quyết các vấn đề nảy sinh, bức xúc, nổi cộm, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong tổ chức thực hiện các chủ trương, định hướng của cấp ủy, chính quyền các cấp . Đảng bộ thành phố còn kết hợp việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của Đảng, Nhà nước, Tỉnh, Thành phố. Thực hiện công tác tuyên truyền trên các loại phương tiện thông tin, đại chúng: truyền thanh, truyền hình, loa FM, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử thành phố, tuyên truyền trên pano, băng zôn và các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Phối hợp với Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Hà Giang tổ chức xem phim tư liệu “Hồ Chí Minh- Chân dung một con Người”, triển khai sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

             Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy biên soạn nhiều tài liệu phục vụ cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; chỉ đạo Trung tâm Chính trị thành phố cập nhật, bổ sung những vấn đề mới, những nội dung trong chuyên đề 03 năm vào chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng; chỉ đạo Thành đoàn Hà Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền với những nội dung chủ yếu là lời dạy của Bác với thế hệ trẻ; những tấm gương điển hình, tiên tiến trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; duy trì và nâng cao các chuyên mục “Người tốt, việc tốt”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên trang Facebook Thành Đoàn Hà Giang.

          Chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức giới thiệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, đồng thời thực hiện nghiêm túc, tích cực đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành; tổ chức hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”.

           Với nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW mà Đảng bộ Thành phố đã xác định là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; Nâng cao năng lực quản trị xã  hội và chất lượng cải cách hành chính; Phát huy vai trò, trách nhiệm và đổi mới phong cách lãnh đạo của người đứng đầu; Tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế vùng động lực. Đảng bộ thành phố đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng căn cứ tình hình, điều kiện, nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Trong đó, chú trọng nhất là việc đổi mới phong cách, tác phong công tác, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân 4 ; chống bệnh thành tích, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, thực hiện “Nói đi đôi với làm”.

          Xác định thực hiện, nâng cao hiệu quả việc “nêu gương” “nói đi đôi với làm” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có

ý nghĩa vô cùng quan trọng, qua đó giúp cán bộ, đảng viên luôn luôn tự tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những người có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống giản dị, trong sáng, luôn gắn bó mặt thiết với nhân dân, luôn lấy lợi ích của nhân dân làm mục đích hoạt động của mình. Học tập và làm theo phong cách “nêu gương”, thống nhất giữa nói và làm để củng cố lòng tin của nhân dân với cán bộ, đảng viên, cũng như củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay và việc triển khai thực hiện phải được triển khai thực hiện theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên căn cứ nội dung chủ đề học tập, làm theo để lựa chọn, đăng ký, thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức gắn với chức năng, nhiệm vụ được phân công và lấy việc xây dựng cam kết làm theo của đội ngũ cán bộ, Đảng viên làm tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.

           Chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu gương cụ thể trên các lĩnh vực, để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan đơn vị phải gương mẫu thực hiện các nội dung như: Kiên định với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Ðảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Ði đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; Sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng. Người đứng đầu phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo. Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm. Thực hiện nghiêm  nguyên tắc tập trung dân chủ; Đi đầu thực hiện chế độ sinh hoạt đảng. Xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ...

           Chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, biểu dương, khen thưởng việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW gắn với việc thực hiện các

          Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Có thể khẳng định, trong những năm qua việc triển khai thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương của Bác trên địa bàn thành phố đã từng bước đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện “nói đi đôi với làm” và có quyết tâm cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố trong sạch vững mạnh. Sự chuyển biến tích cực từ việc “Học tập” đến “làm theo” ngày càng rõ nét, nhiều cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến’’ “ tự chuyển hóa’’ trong nội bộ. Qua đó cũng đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả; trong các năm qua thành phố đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo; các mô hình tiêu biểu, điển hình đã được phát huy và nhân rộng, đem lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố...Nhiều tập thể và cá nhân đã được Trung ương, tỉnh, Thành phố khen thưởng.

           Trong thời gian tới, để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có hiệu quả, cụ thể, thiết thực, tạo sự lan tỏa, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị cần thực hiện một số giải pháp sau:

          Thứ nhất, Cần nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, nội dung và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa II về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

         Thứ hai, Tập trung triển khai các nội dung, các khâu đột phá đã xác định trong kế hoạch hằng năm. Thực hiện tốt các nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, thực hiện công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ.

         Thứ ba, Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị và các phong trào thi đua; qua đó lựa chọn tôn vinh biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhằm nâng cao hiệu quả của các phong trào thi đua.

         Thứ tư, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); Chỉ thị số 03-CT/TU của Tỉnh ủy Hà Giang về tăng cường giám sát việc thực hiện “nói đi đối với làm” của các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị.

         Thứ năm, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phải thực sự “gần dân”, “sát dân”, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo điều kiện để nhân dân thực hiện các quyền dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, phát triển và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

          Trong giai đoạn cách mạng mới, bên cạnh những thời cơ mới, vận hội mới, dân tộc ta cũng đứng trước không ít những khó khăn, thách thức. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam càng phải được khẳng định, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng cần được nâng cao hơn bao giờ hết để ứng với các yêu cầu, nhiệm vụ mà lịch sử dân tộc giao phó. Đảng cần xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, trong đó, quán triệt, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sẽ góp phần làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền.

Mai Anh - Văn phòng Thành ủy

Tin khác

Hội nghị triển khai cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. (31/08/2023 01:49)

Tuổi trẻ Công an thành phố Hà Giang làm theo lời Bác (14/08/2023 19:05)

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh (15/06/2023 07:13)

Giải báo chí về xây dựng Đảng của Đảng bộ Tỉnh Hà Giang lần thứ II – năm 2023 (14/06/2023 20:29)

Thành phố Hà Giang hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/2023 02:35)

Hà Giang phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. (10/04/2023 14:09)

Thi đua ái quốc là động lực để tập hợp sức mạnh toàn dân (29/08/2022 10:24)

Thành phố Hà Giang phong trào “Học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” (20/08/2022 08:21)

Hội Khuyến học thành phố học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (18/05/2022 14:52)

Ban chỉ huy Quân sự Phường Nguyễn Trãi làm theo lời Bác (25/02/2022 15:58)

xem tiếp