Quyết toán ngân sách địa phương đã được HĐND phê chuẩn