Thứ sáu, Ngày 30 Tháng 5 Năm 2020

Dự toán ngân sách địa phương đã được HĐND quyết định

Nghị quyết về việc bổ sung dự toán thu NSNN và NSĐP năm 2019

22/12/2019 08:43

 Xem chi tiết tại đây !