Thứ bảy, Ngày 19 Tháng 9 Năm 2020

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương trong năm

Báo cáo công khai dự toán 9 tháng đầu năm 2019

(20/10/2019 10:25)

Báo cáo công khai dự toán 9 tháng đầu năm 2019

Báo cáo công khai dự toán 6 tháng đầu năm

(15/07/2019 10:19)

Báo cáo công khai dự toán 6 tháng đầu năm

Báo cáo tình hình dự toan thu chi ngân sách Qúy I năm 2019

(15/04/2019 08:13)

Báo cáo tình hình dự toan thu chi ngân sách Qúy I năm 2019

Công khai dự toán ngân sách năm 2019

(15/01/2019 10:29)

Công khai dự toán ngân sách năm 2019

<< >>