Thứ hai, Ngày 30 Tháng 3 Năm 2020

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương trong năm

Công khai dự toán ngân sách năm 2019

(26/11/2019 10:29)

Công khai dự toán ngân sách năm 2019

Báo cáo công khai dự toán 9 tháng đầu năm 2019

(26/11/2019 10:25)

Báo cáo công khai dự toán 9 tháng đầu năm 2019

Báo cáo công khai dự toán 6 tháng đầu năm

(26/11/2019 10:19)

Báo cáo công khai dự toán 6 tháng đầu năm

Báo cáo tình hình dự toan thu chi ngân sách Qúy I năm 2019

(21/11/2019 08:13)

Báo cáo tình hình dự toan thu chi ngân sách Qúy I năm 2019

<< >>