Chủ nhật, Ngày 26 Tháng 5 Năm 2024

GIỚI THIỆU CHUNG

Dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Thành phố Hà Giang

(11/11/2022 08:46)

Công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm là cụ thể hóa việc sử dụng đất của kỳ điều chỉnh quy hoạch, nhằm sắp xếp quỹ đất cho các lĩnh vực và đối tượng sử dụng hợp lý, có hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, tránh được sự chồng chéo, gây lãng phí trong sử dụng đất và hạn chế sự hủy hoại đất đai, phá vỡ môi trường sinh thái. Đây là nội dung quan trọng để Nhà nước quản lý về đất đai, đã được thể chế hóa trong Hiến pháp. Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 01/2021/TTBTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Công văn số 1785/UBND-KTTH ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh Hà Giang về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 các huyện, thành phố; Công văn số 2089/STNMT-QLĐĐ ngày 28/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng lập Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Lâm Đồng, xã Phương Thiện

(18/10/2017 13:06)

Sơ đồ Danh sách các cơ sở lưu trú Homestay tại thôn Lâm Đồng

Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Tiến Thắng, xã Phương Thiện

(18/10/2017 12:56)

Homestay thôn Tiến Thắng, xã Phương Thiện điểm đến trải nghiệm hấp dẫn:

Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Hạ Thành, xã Phương Độ

(18/10/2017 12:50)

Một số hình ảnh về hoạt động du lịch cộng đồng tại thôn Hạ Thành

Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Tha, xã Phương Độ

(18/10/2017 12:42)

Một số hình ảnh về hoạt động du lịch cộng đồng tại thôn Tha, xã Phương Độ

Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường

(18/10/2017 12:37)

Sưo đồ du lịch và Danh sách các cơ sở lưu trú Homestay tại thôn Bản Tùy

Homestay Bùi Tý - Thôn Tiến Thắng, xã Phương Thiện

(05/05/2017 14:18)

Địa chỉ: Thôn Tiến Thắng, xã Phương Thiện, TP Hà Giang Điện Thoại: 0983 847 836 (Nguyễn Thùy Trang) Email: homestaybuityhagiang@gmail.com

<< >>