Chủ nhật, Ngày 26 Tháng 5 Năm 2024

Tài nguyên thiên nhiên

Dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Thành phố Hà Giang

11/11/2022 08:46

Công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm là cụ thể hóa việc sử dụng đất của kỳ điều chỉnh quy hoạch, nhằm sắp xếp quỹ đất cho các lĩnh vực và đối tượng sử dụng hợp lý, có hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, tránh được sự chồng chéo, gây lãng phí trong sử dụng đất và hạn chế sự hủy hoại đất đai, phá vỡ môi trường sinh thái. Đây là nội dung quan trọng để Nhà nước quản lý về đất đai, đã được thể chế hóa trong Hiến pháp. Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 01/2021/TTBTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Công văn số 1785/UBND-KTTH ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh Hà Giang về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 các huyện, thành phố; Công văn số 2089/STNMT-QLĐĐ ngày 28/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng lập Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

 UBND thành phố Hà Giang tiến hành lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Hà Giang. Đến nay, đã hoàn thiện báo cáo thuyết minh tổng hợp, hệ thống bảng, biểu số liệu chỉ tiêu đất đai, bản đồ kế hoạch sử dụng đất.

Theo quy định tại Điều 43, Luật Đất đai năm 2013; Điều 8 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính Phủ; Điều 37, Thông tư số 01/2021/TTBTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Hà Giang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, ban, ngành, cộng đồng dân cư vào Dự thảo hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên Cổng thông tin điện tử của thành phố để các cơ quan, ban, ngành tỉnh được biết và tham gia góp ý cho UBND thành phố Hà Giang hoàn thiện phương án Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định phê duyệt theo đúng quy định.

Nội dung đăng tải góp ý kiến bao gồm:

- Dự thảo Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2023; các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2023; Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2023 thành phố Hà Giang 

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Hà Giang (file pdf).

Thời gian đăng tải và nhận ý kiến đóng góp là 30 ngày (từ ngày 10/11/2022 đến ngày 10/12/2022).

Các ý kiến đóng góp xin gửi về UBND thành phố Hà Giang qua phòng Tài nguyên và Môi trường. trong quá trình triển khai thực hiện nếu có thắc mắc xin liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0943.322.087.

Ủy ban nhân dân thành phố rất mong nhận được ý kiến tham gia đóng góp của các cá nhân, tổ chức.

1. Dự thảo Báo cáo TMTH KHSDĐ 2023 TP HG 1

2.Hệ thống biểu chỉ tiêu và danh mục công trình dự án

3. Dự thảo bản đồ KHSDĐ 2023