Thứ sáu, Ngày 30 Tháng 5 Năm 2020

Ủy ban Nhân dân

Thông tin chung về UBND Thành phố Hà Giang

01/06/2016 07:48

 I.Lãnh đạo UBND Thành phố Hà Giang

1. Chủ Tịch UBND:

Ông: Nguyễn Danh Hùng

Số điện thoại:                                       Di động: 0913 027 533

Email:ndhung.cct@hagiang.gov.vn

2. Phó chủ tịch UBND

Ông: Nguyễn Minh Phú

Số điện thoại:                                       Di động: 0917 591 858

Email: nmphu.tp@hagiang.gov.vn

3. Phó chủ tịch UBND

Ông: Đào Quang Diệu

Số điện thoại:                                        Di động: 0915.309.609  

      Email: 

II.Văn phòng HĐND-UBND thành phố: 

1. Chánh văn phòng HĐND – UBND Thành phố

            Ông: Nguyễn Mạnh Thắng

            Số điện thoại:                          Di động: 0947.166.336

            Email: manhthangvptu@gmail.com.

2. Phó Chánh văn phòng HĐND – UBND Thành phố

            Ông: Nguyễn Văn Tuấn.

            Số điện thoại:                          Di động: 0359.898.666.

             Email: 

3. Phó Chánh văn phòng HĐND – UBND Thành phố

            Ông: Phan Văn Nguyện.

            Số điện thoại:                          Di động: 01257.347.999.

             Email: pvn.tp@gmail.com.

4. Phó Chánh văn phòng HĐND – UBND Thành phố

            Ông: Trần Đỗ Phong

            Số điện thoại:                          Di động: 0915.621680. 

             Email: Phq270708@gmail.com. 

           Gov: tdphong.pngocha@hagiang.gov.vn. 

5. Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND Thành phố:

            a. Bà: Nguyễn Thị Sim .

            Số điện thoại:                          Di động: 0828403829. 

              Email: 

           b. Ông: Nguyễn Xuân Hùng.

            Số điện thoại:                          Di động: 018350818.

              Email: 

            c. Ông: Nguyễn Đức Minh (một cửa)

            Số điện thoại:                          Di động: 0816373900. 

              Email: 

            d. Ông: Đào Xuân Tuấn. 

            Số điện thoại:                          Di động: 0918495188. 

              Email: 

            e. Ông: Phan Tiến Dũng (Một cửa).

            Số điện thoại:                          Di động: 0946158777. 

              Email: 

            f. Bà: Hoàng Thị Hằng (một cửa).

            Số điện thoại:                          Di động: 0972639876. 

              Email: 

            g. Lê Văn Dũng 

            Số điện thoại:                          Di động: 0915.696.255

 

              Email: 

7. Văn thư Văn phòng HĐND – UBND Thành phố.

            a. Bà: Hoàng Bích Thủy.

            Số điện thoại:                          Di động: 0919816589. 

              Email: 

            b. Bà: Lưu Thị Hiền.

            Số điện thoại:                          Di động: 0856816589. 

              Email: 

8. Kế toán Văn phòng HĐND – UBND Thành phố.

            Bà: Nguyễn Thị Phương Hà. 

            Số điện thoại:                          Di động: 0912106198. 

              Email: 

III.Ủy viên UBND Thành phố: 

1. Phó Trưởng Ban Quản lý dự án đô thị loại Hai Xanh, TP Hà Giang.  

            Ông: Trần Đình Chiến

            Số điện thoại:                                                  Di động: 0914 557 978

            Email: tdchien.tp@hagiang.gov.vn

2. Chánh văn phòng HĐND – UBND Thành phố

            Ông: Nguyễn Mạnh Thắng

            Số điện thoại:                          Di động: 0947.166.336

            Email: manhthangvptu@gmail.com.

3. Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường Thành phố

            Ông: Lê Thanh Hải

            Số điện thoại:                                                  Di động:0915 021 888

            Email:lthai.tp@hagiang.gov.vn

4. Trưởng phòng Lao động, Thương binh & Xã hội Thành phố

            Ông: Hoàng Văn Hiếm

            Số điện thoại:02193 866 290                        Di động: 0945 664 066

            Email: hvhiem.tp@hagiang.gov.vn

5. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố

            Ông: Nguyễn Văn Huấn

            Số điện thoại:                                                  Di động: 0912 135 117

            Email: nvhuan.tp@hagiang.gov.vn

6. Phó Chủ nhiệm cơ quan UBKT-Thanh tra

            Bà: Lại Tuyết Nga

            Số điện thoại:  02193 867 093                        Di động: 0914 948 349

            Email: ltnga.tp@hagiang.gov.vn

7. Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin Thành phố

            Ông: Hoàng Thế Ngọc

            Số điện thoại:                                                  Di động: 0988 323 068

            Email: htngoc.tp@hagiang.gov.vn

8. Trưởng Công an Thành phố

            Ông: Dương Minh Thanh

            Số điện thoại: 02193 867 055                        Di động: 0961 189 666

            Email:

9. Chỉ huy trưởng BCH Quân Sự  thành phố

            Ông: Lương Thanh Hải

            Số điện thoại:                                                  Di động: 0914436828

            Email: 

10. Trưởng phòng Y tế Thành phố

            Ông: Phùng Văn Tiến

            Số điện thoại:                                                  Di động: 0987 944 132

            Email:

11. Trưởng phòng Kinh tế Thành phố

            Bà: Nguyễn Thị Út

            Số điện thoại: 02193 868 425                         Di động: 0912 479 677

            Email: ntut.tp@hagiang.gov.vn

12. Trưởng phòng Tư pháp Thành phố

            Bà:Hoàng Trung Hiếu.

            Số điện thoại:                                                  Di động: 0919940380

            Email: 

13. Phó Ban Tổ chức-Nội vụ 

           Bà: Nguyễn Thị Hiền Lương

           Số điện thoại:                                                Di động: 0966. 213.399

           Email: nthluong.tp@hagiang.gov.vn