Thứ bảy, Ngày 19 Tháng 9 Năm 2020

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Thông tin chung về UB MTTQ Thành phố Hà Giang

01/06/2016 07:54

DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC

Uỷ ban MTTQ Thành phố Hà Giang 

 

TT

Họ và tên

 

Chức vụ

Hòm thư

Số điện thoại

1

Lê Anh Tuấn

Chủ tịch UB MTTQ thành phố Hà Giang

letuan101961@gmail.com

0988330042

2

Nguyễn Xuân Diệu

Phó Chủ tịch UB MTTQ thành phố Hà Giang

nguyenxuandieu1966@gmail.com

0979702566

3

Trần Thị Kim Phượng

Phó Chủ tịch UB MTTQ thành phố Hà Giang

phuong75mttphagiang@gmail.com

0915357198

4

Viên Thu Hiền

Chuyên viên văn phòng UB MTTQ thành phố Hà Giang

vienthuhienhg@gmail.com

0833155888

5

Mai Thị Hiền

Chuyên viên văn phòng UB MTTQ thành phố Hà Giang

hienhgvn@gmail.com

0942359456

 

Nguyên tắc, nhiệm vụ của UB MTTQ

 

1. Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

 

2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phù hợp với Hiến pháp và pháp luật.

 

Tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở mỗi cấp là cơ quan chấp hành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, do Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp đó hiệp thương cử ra, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

3. Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài.

 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên, góp phần giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.