Chủ nhật, Ngày 26 Tháng 5 Năm 2024

Các phòng chuyên môn

THANH TRA THÀNH PHỐ

(28/12/2023 13:19)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Thanh tra thành phố Hà Giang

PHÒNG VĂN HÓA & THÔNG TIN THÀNH PHỐ

(15/12/2023 07:40)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hà Giang

VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ

(05/09/2023 08:05)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng thành phố Hà Giang

Công an thành phố

(04/08/2023 04:06)

Công an thành phố

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

(31/07/2023 04:18)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Quản lý đô thị thành phố Hà Giang

PHÒNG KINH TẾ

(30/07/2023 08:16)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế thành phố Hà Giang:

PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ

(21/07/2023 11:12)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp thành phố Hà Giang

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố

(20/07/2023 16:47)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố

PHÒNG NỘI VỤ

(19/07/2023 11:09)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban tổ chức Nội vụ

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

(19/07/2023 09:26)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy công tác của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Giang

<< >>