Thứ bảy, Ngày 19 Tháng 9 Năm 2020

Các phòng chuyên môn

Tòa án nhân dân thành phố

(05/04/2019 15:48)

Tòa án nhân dân thành phố

Công an thành phố

(05/04/2019 15:06)

Công an thành phố

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố

(05/04/2019 08:47)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố

ỦY BAN KIỂM TRA - THANH TRA THÀNH PHỐ

(01/06/2016 08:31)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ủy ban kiểm tra - Thanh tra thành phố Hà Giang

PHÒNG Y TẾ

(01/06/2016 08:31)

- Địa chỉ: Tầng 4 khối UBND thành phố. - Gmail: phongytehagiang@gmail.com.

Phòng Dân tộc thành phố

(01/06/2016 08:29)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Dân tộc thành phố Hà Giang

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

(01/06/2016 08:26)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy công tác của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Giang

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ

(01/06/2016 08:22)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố Hà Giang

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

(01/06/2016 08:21)

Địa chỉ : Số 87, đường Lâm Đồng, thành phố Hà Giang.

PHÒNG VĂN HÓA & THÔNG TIN THÀNH PHỐ

(01/06/2016 08:18)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hà Giang

<< >>