Thứ hai, Ngày 30 Tháng 11 Năm 2020

Các đơn vị sự nghiệp

Viện kiểm sát nhân dân thành phố

(10/04/2019 14:25)

Viện kiểm sát nhân dân thành phố

Hạt kiểm lâm thành phố

(05/04/2019 16:06)

Hạt kiểm lâm thành phố

Chi cục thống kê thành phố

(05/04/2019 09:26)

Chi cục thống kê thành phố

Trạm trồng trọt và BVTV thành phố

(05/04/2019 09:18)

Trạm trồng trọt và BVTV thành phố

Trung tâm DS-KHH gia đình thành phố

(04/04/2019 15:45)

Trung tâm DS-KHH gia đình thành phố

TRUNG TÂM GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ HÀ GIANG

(26/12/2017 09:06)

Tên cơ quan: Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính công TP. Hà Giang Địa chỉ: Đường Lâm Đồng, phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang

TRẠM KHUYẾN NÔNG THÀNH PHỐ

(01/06/2016 08:59)

* Thông tin chung về: Trạm Khuyến nông thành phố Hà Giang Địa chỉ: Tổ 18, phường Minh Khai – Thành phố Hà Giang Số điện thoại: 0219.866850 Email: tramkhuyennong.tphg@gmail.com

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN & DU LỊCH THÀNH PHỐ

(01/06/2016 08:54)

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN & DU LỊCH THÀNH PHỐ Địa chỉ: Tổ 7, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ

(01/06/2016 08:52)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Y tế thành phố Hà Giang

<< >>