Chủ nhật, Ngày 17 Tháng 2 Năm 2020

Các phòng chuyên môn

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

(01/06/2016 08:18)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Quản lý đô thị thành phố Hà Giang

PHÒNG KINH TẾ

(01/06/2016 08:16)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế thành phố Hà Giang:

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

(01/06/2016 08:15)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hà Giang

PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ

(01/06/2016 08:12)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp thành phố Hà Giang

BAN TỔ CHỨC NỘI VỤ

(01/06/2016 08:09)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban tổ chức Nội vụ

VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ

(01/06/2016 08:05)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng thành phố Hà Giang

<< >>