Thứ năm, Ngày 20 Tháng 6 Năm 2024

Thi đua khen thưởng

Gửi Email In trang Lưu
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022

22/12/2021 08:03

Ngày 21/12/2021, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022. Đồng chí Bùi Huy Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Danh Hùng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố ký giao ước thi đua với UBND các xã, phường

Năm 2021, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn, các phong trào thi đua đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở và hưởng ứng tham gia nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đã đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.  Công tác tuyên truyền, nêu gương nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong các phong trào thi đua được đẩy mạnh, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Danh Hùng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của các tập thể và cá nhân trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2021. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm cần phải tiếp tục thực hiện tốt trong năm 2022, đó là: Cần đổi mới hình thức, nội dung phát động phong trào thi đua; Tăng cường sự phối hợp và trách nhiệm giữa các đơn vị, đoàn thể, các bộ phận chuyên môn, các tổ dân phố nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phong trào thi đua; Xác định rõ chủ đề, nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện đối với phong trào thi đua, các tiêu chí đánh giá thi đua phải bám sát mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị. Đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền về mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; nêu gương các điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin và phổ biến, nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong nhân dân.

Tại hội nghị, Hội đồng thi đua - Khen thưởng Thành phố đã công bố các quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2021 và tổ chức thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2022 với các xã, phường./.

Minh Phượng

Tin khác

Thi đua khen thưởng (10/11/2021 14:39)

xem tiếp