Chủ nhật, Ngày 26 Tháng 5 Năm 2024

Cải cách hành chính - Chuyển đổi số

Gửi Email In trang Lưu
Quý 1 – 2024, thành phố Hà Giang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính

19/03/2024 08:57

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị, UBND các xã, phường triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử,.đảm bảo kịp thời, có hiệu quả, nhờ vậy kết quả cải cách thủ tục hành chính của thành phố trong quý 1 đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đội ngũ cán bộ làm việc nghiêm túc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính thành phố

          Ngay từ tháng 1 năm 2024, thành phố Hà Giang đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Bộ phận Một cửa thành phố và các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân hiểu rõ về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tích cực hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện việc đăng ký tài khoản công dân trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh; hướng dẫn việc nộp, nhận kết quả giảiquyết hồ sơ TTHC trực tuyến. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC ; tập trung khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC.Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND các xã, phường rà soát, đánh giá việc thử nghiệm khai thác, sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại thành phố Hà Giang.

Thường xuyên kiện toàn nhân sự thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa thành phố, đảm bảo kịp thời, phù hợp với năng lực, vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thành phố; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, giai đoạn 2022-2025. Theo đó, trong năm 2024 tiếp tục duy trì Bộ phận Một cửa phường Trần Phú làm việc tại Bộ phận Một cửa thành phố

Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC: Chỉ đạo Bộ phận Một cửa thành phố và các xã, phường thực hiện đúng quy trình giải quyết TTHC theo quy định. Bộ phận Một cửa thành phố và các xã, phường thực hiện tốt việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gửi hồ sơ trực tuyến, số hóa hồ sơ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Trong quý 1, Bộ phận Một cửa thành phố đã tiếp nhận tổng số 1.576 hồ sơ qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, trong đó: Số hồ sơ đã giải quyết 1.137 hồ sơ (trước và đúng hạn 1.028 hồ sơ, đạt 90,4%; quá hạn đã giải quyết 109 hồ sơ, chiếm 9,5%); số hồ sơ đang giải quyết 247 hồ sơ.Tại Bộ phận Một cửa các xã, phường đã tiếp nhận tổng số 993 hồ sơ, trong đó: Số hồ sơ đã giải quyết 925 hồ sơ (trước và đúng hạn 916 hồ sơ, đạt 99,02%; quá hạn đã giải quyết 9 hồ sơ, chiếm 0,9%); số hồ sơ đang giải quyết 61 hồ sơ. Nhờ cấp ủy chính quyền thành phố quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương, nên công tác cải cách hành chính của thành phố đã từng bước cải thiện, nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ. Đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác cải cách hành chính, Từ đó góp phần nâng cao chỉ số CCHC năm 2024 và tiếp tục khắc khục những tồn tại hạn chế công tác CCHC trên địa bàn thành phố Hà Giang./.

Huyền Trang

Tin khác

Thành phố Hà Giang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số (18/03/2024 08:12)

Kết quả thực hiện chuyển đổi số Thành phố Hà Giang trong tháng 2. (29/02/2024 00:29)

Làm việc nghiêm túc ngay từ những ngày đầu năm Giáp Thìn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ (28/02/2024 20:10)

Hội nghị trực tuyến phiên thứ Bảy của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (05/02/2024 20:09)

Thành phố Hà Giang tập huấn quản trị 3 phân hệ (24/01/2024 09:28)

Thành phố Hà Giang điển hình trong thực hiện Nghị quyết 27 (22/01/2024 01:16)

Thành đoàn Hà Giang với công tác chuyển đổi số. (04/01/2024 19:08)

Chợ truyền thống khó khăn trong “bão” chuyển đổi số (02/01/2024 08:51)

Hội nghị triển khai ứng dụng công dân số, trợ lý ảo (13/12/2023 14:31)

Thành đoàn Hà Giang tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn trường học (12/12/2023 07:52)

xem tiếp